Ons werkveld

NeXtReality ontplooit bedrijfskundige mensenwerk in de meeste sectoren van de economie. Meestal ontstaan samenwerkingsrelaties met klanten uit via-via-contacten. Op deze manier hebben wij een gevarieerde landelijke klantenkring opgebouwd. Het aangrijpingspunt voor ons werk ligt meestal bij de richtinggevers in een organisatie. Recent verwierven en vervulden wij ondermeer de volgende opdrachten:

 1. Verzorgen van een maatwerktraining voor leiderschapsontwikkeling aan de acht leidinggevenden van een afdeling Customer Relations van een landelijk kenniscentrum/brancheorganisatie.
 2. Coachen van twee nieuw benoemde beleidsregisseurs bij twee gemeenten in hun zoektocht om de juiste invulling aan hun rol te kunnen geven binnen hun nieuwe speelveld.
 3. Bemiddelen in een moeizame werkrelatie tussen twee sturende spilfunctionarissen in een projectteam. De oplossing samen met de betrokkenen en hun (lijn)management geborgd met het oog op een soepeler samenwerking in de toekomst.
 4. Coachen van een nieuw benoemde vestigingsmanager bij een grote dienstverlener. Kernwoorden: winnen aan (zelf)vertrouwen en de juiste klik maken met de zittende groep medewerkers.
 5. Voorbereiden en begeleiden van een teamdag voor een team AIV bij een regionale overheidsinstelling met als doel de saamhorigheid en de betrokkenheid bij elkaar te vergroten.
 6. Coachen van een financieel manager binnen een toonaangevende shipping company op het creëren van een betere werkbalans en vitaliteit.
 7. Bieden van maatwerkbegeleiding bij de teamvoming van twee nieuw samengestelde Supply Chain teams binnen een internationale industriële onderneming. Dit als aspect van het invoeren van meer horizontaal georganiseerde werkprocessen binnen het organisatieonderdeel 'Operations'.
 8. Coachen van een QESH- & After Sales Manager bij een productiebedrijf c.q. technische dienstverlener op het inkaderen van het eigen werkveld en effectievere communicatie hierover binnen de onderneming.
 9. Onderzoek binnen een GGD-organisatie naar scheefgroei in werkbelasting en ineffectiviteit in de werkprocessen. Een en ander als opmaat naar de introductie van een nieuwe besturingsfilosofie.
 10. Begeleiden van een professional binnen een overheidsinstelling bij diens zoek- en keuzeproces om het werkterrein geheel of gedeeltelijk te verleggen naar een commerciële omgeving. Uiteindelijk leidde dit tot het vervullen van een droom!
 11. Trainen, coachen en begeleiden (dmv intervisie) van vijf projectleiders Ruimtelijke Ontwikkeling / Planologie bij een grote gemeente met als doel het verder van elkaar leren en het vergroten van de persoonlijke effectiviteit.
 12. Voorbereiden en begeleiden van een teamontwikkeltraject voor een managementteam van een technische dienstverlener. Doel: het vergroten van de teameffectiviteit om de onderneming als geheel beter aan te sturen.
 13. Persoonlijke coaching van een technisch directeur in zijn zoek- & keuzeproces naar een beter passende werkomgeving.
 14. Het begeleiden van een basisschool (team, schoolleider en bestuur) in een fase van disharmonie, ineffectiviteit en heroriëntatie op de toekomst.
 15. Trainen en begeleiden van een afdeling Material Management (20 personen) in effectieve intercollegiale communicatie. Dit vond plaats binnen een industriële onderneming.
 16. Coachen van vier teamleaders bij een hogeschool op de thema's leiderschap- & teamontwikkeling.
 17. Fungeren als klankbord en coach van een algemeen directeur van een onderneming in de technische dienstverlening inzake stijlontwikkeling als leider. Dit tegen de achtergrond van een recente fusie van bedrijven en met het oog op toenemende uitdagingen in de markt.
 18. Trainen van leidinggevenden van een woningbouwcorporatie in communicatieve vaardigheden, met de nadruk op "de kracht van effectieve feedback". Een en ander als onderdeel van een meerjaren organisatieontwikkelingsprogramma.
 19. Coachen van een nieuw benoemde commerciële man, komende van een technisch inhoudelijke leidinggevende positie binnen dezelfde onderneming (Toelevering Transportsector). Begeleiden bij het ontwikkelen van passende houding, vaardigheden en kennis voor deze nieuwe rol. Tevens ondersteunen bij het professionaliseren van het commerciële apparaat, het opzetten van een verkoopplan en het verkrijgen van draagvlak & inbedding in de bestaande organisatie.
 20. (Helpen) doorbreken van een leiderschapsblokkade binnen een grote dienstverlenende instelling, gevolgd door het opvangen van de eerste effecten van ontkenning, shock, verdriet, etc. en het "dichtzomen" van de grootste rafelranden. Na deze interventie kwam er veel ruimte en vitale energie voor vernieuwing vrij vanuit het gehele (organisatie-)systeem.
 21. Begeleiden van een werkgroep "cultuurontwikkeling" binnen een overheidsdienst. Ontwerp, regie en begeleiding van teambuildingsdagen gevolgd door het (meer en meer) vanuit de coulissen faciliteren van deze groep tot een effectief opererende team. Veel aandacht voor het fenomeen dat de cultuur ook ín déze groep gebakken zit en hoe dat vervolgens hanteerbaar te maken.
 22. Coachen van een senior HR-adviseur in een fase van organisatieverandering en turbulentie in het persoonlijk leven. In essentie ging het hier over het kiezen/vinden van een nieuwe balans tussen ambities & mogelijkheden na zelfonderzoek en toekomstverkenning.
 23. Faciliteren van teamontwikkeling van een regionaal salesteam binnen een internationale industriële onderneming. Kernwoorden: visieontwikkeling en (interne) positionering, onderlinge communicatie en samenwerking, krachtenveld tussen "oude garde" en "nieuwe aanwas" en leiderschap.
 24. Begeleiding bij conflictoplossing tussen twee senior-professionals fungerend in spilfuncties in de publieke sector. In de driehoek met de teamleider gewerkt aan het structureel verbeteren van de onderlinge communicatie en samenwerking.
 25. Begeleiden van een revitaliseringsproces van samenwerkingsverhoudingen binnen cluster van twee teams van specialisten en hun respectievelijke teamleiders. Kernwoorden: bespreekbaar maken van 'oud zeer', feedback mogelijk maken op de werkwijze van de professionals en op stijl van leidinggeven. Stimuleren tot visie-ontwikkeling en het verhelderen van de mogelijkheden & afspraken om gezamenlijk vorm & inhoud te geven aan nieuwe perspectieven.
 26. Coachen van een leidinggevende concerncontroller in een proces van heroriëntatie op de eigen positie en de persoonlijke stijl van leidinggeven. Een constructief verlopen feedbackbijeenkomst met het eigen team maakte hier deel van uit.
 27. Het in meerdere bijeenkomsten begeleiden en adviseren van de aandeelhoudersvergadering van een familiebedrijf in het besluitvormingsproces over noodzakelijke vernieuwingen van binnenuit.
 28. Doen van organisatieonderzoek, gevolgd door het katalyseren en faciliteren van de communicatie & samenwerking tussen meerdere hiërarchische niveau's en verschillende teams binnen een grote civieltechnisch geöriënteerde afdeling (publieke sector). Centraal hierin staat het wegnemen van 'oud zeer en ineffectiviteit' opdat er weer mentale ruimte komt en energie gemobiliseerd kan worden om nieuwe uitdagingen gezamenlijk het hoofd te bieden. Begeleiden, coachen en trainen van diverse groepen medewerkers en leidinggevenden gedurende een anderhalf jaar durend ontwikkeltraject, waarbij impulsen voor cultuurvernieuwing, toekomstgerichtheid en betere realisatie van organisatiedoelen belangrijk zijn.
 29. Coachen van een pas benoemde CEO van een werkmaatschappij in de automotive sector in Zuid-Nederland. Betreft een maatwerktraject met daarin zowel aspecten van persoonlijke bewustwording & ontwikkeling, zakelijke positionering, het formuleren/uitdragen van een visie als van het verwerven van leiderschap. Een en ander vindt plaats tegen de achtergrond van een cultuurshift ten gevolge van een bedrijfsovername.
 30. Coachen van een teamleider van een technisch geöriënteerd team (ontwerpen en leiden van projecten) op elementen van persoonlijke effectiviteit. Tevens begeleiding bieden aan het team bij het verbeteren van de interne/onderlinge werkorganisatie door middel van groepsgesprekken met een intervisiekarakter.
 31. Opzetten en begeleiden van een intervisieprogramma voor meerdere groepen leidinggevenden van een sterk in ontwikkeling zijnde verzekeringsmaatschappij. Deze vorm van "intercollegiaal leren" maakt deel uit van een organisatiebreed MD-traject dat mede door NeXtReality wordt ingevuld.
 32. Het ontwikkelen en geven van een maatwerktraining Persoonlijke Effectiviteit voor een groep ervaren leidinggevenden en beleidsmedewerkers. Deze training was ondermeer geënt op de RET-theorie (Rationele Effectiviteits Training) en het uitgangspunt dat mensen functioneren vanuit integraliteit/wisselwerking in hun denken, voelen en gedrag.
 33. Het samen met een opdrachtgever (logistieke dienstverlener) organiseren van een klantenforum en het voorzitten/begeleiden van deze bijzondere ontmoeting. Het werd een intensieve en zeer positief gewaardeerde middag voor zowel zeven vertegenwoordigers van klanten-organisaties als voor de aanwezige directie en medewerkers van de opdrachtgever.
 34. Coachen van een 'functionaris aan de top' in een fase van bezinning op en het opnieuw richtinggeven aan 'fundamentele dingen van het leven'. Centraal hierin stonden het omgaan met verlies, professioneel perspectief, herwinnen van vertrouwen in nabijen, lust om te leven.
 35. Onderzoek doen naar en begeleiden/verbeteren van het functioneren van een cruciaal team (orderplanning en handling) in het primaire proces van een internationale industriële onderneming. Sleutelwoorden waren procesgang, teamwerking, organisatiecultuur, leiderschap, positionering in de organisatie, perspectief creëren. Deze interventie werd afgerond met advisering aan het management om de verbeteringen duurzaam te verankeren.
 36. Coachen van de directeur-eigenaar van een innovatief bureau voor stedenbouw & landschapsinrichting bij het "koerszoeken" naar volgende zakelijke (en persoonlijke) horizonten.
 37. Begeleiden en coachen van nieuw benoemd management van een afdeling bestrijding van muskus- & beverratten bij een overheidsinstelling. Dit betrof zowel het "verwerven van positie" als het starten en op peil brengen van het managementproces ten behoeve van betere bedrijfsvoering.
 38. Bieden van mediation aan een onafhankelijk onderzoeksbureau dat zich richt op maatschappelijke ontwikkelingen in brede zin. Kernwoorden hierin waren leiding geven en leiding ontvangen, samenwerken als hooggekwalificeerde professionals in een complexe omgeving en het vinden van een uitweg uit een verwarrende vastgelopen situatie. Dit alles tegen een politiek bestuurlijke / ambtelijke achtergrond.
 39. Organiseren en begeleiden van bijeenkomsten met groepen (15 - 50 personen) uitkeringsgerechtigden onder de vlag van een vakbond. Doel: onderlinge steun en verbinding creëren om van daaruit op persoonlijk niveau nieuwe eigen waarde, perspectieven en zingeving aan te ontlenen.
 40. Het begeleiden van het management van een transportonderneming bij het vinden van nieuwe sturingsprincipes en teamverhoudingen in een "zwaar-weer-fase". Sleutelwoorden hierin zijn integraal management, verbeteren bedrijfsresultaten door vernieuwde samenwerking en een heroriëntatie op (familie)cultuur en leiderschap.
 41. Het begeleiden van een Programma- & Projectmanagementbureau bij een strategische heroriëntatie en herpositionering. Facilitering van het zoek- & keuzeproces naar nieuwe balans tussen bestaansrecht en bestaanskracht. Een en ander leidde tot nieuwe vitaliteit.
 42. Coachen van een senior communicatiespecialist in een fase van herwaardering van zijn persoonlijke waarden en kwaliteiten op weg naar een volgende loopbaan- & levensfase.
 43. Het voorbereiden en begeleiden van het proces van uitlijnen van de samenwerking tussen een ondernemingsraad en een directieteam in crisistijd. Herwaardering van beider rollen en verantwoordelijkheden leidde tot een vernieuwde en frisse aanpak in het belang van de betreffende organisatie.
 44. Het ontwerpen en uitvoeren van een maatwerkprogramma voor managementontwikkeling bij een woningbouwcorporatie. Dit programma van coaching, training en begeleiding is ondersteunend aan de organisatieontwikkeling die de corporatie doormaakt om haar diensten nog beter op de behoeften van de externe omgeving te laten aansluiten. De primaire doelgroepen hierin zijn het managementteam en de laag van coördinatoren.
 45. Opzetten en begeleiden van een intervisieprogramma voor 45 leidinggevenden (directie, management, programmamanagers en teamleiders), gedurende een jaar, bij een provinciale instelling.
 46. Voorbereiden en begeleiden van een doorbraak in een managementteam van een gespecialiseerde toeleverancier van metaalindustrie en jachtbouw. Het betreft hier het inzichtelijk en bespreekbaar maken van verschillende stijlen van denken/werken en de achterliggende visies, ten einde de coherentie, slagvaardigheid en de efficiëncy te vergroten.
 47. Begeleiden van het proces van organisatie-inrichting in District-Noord bij een grote uitkeringsinstantie. Kernwoorden: faciliteren van het zoek- & keuzeproces bij het samenvoegen van bedrijfsonderdelen en het benoemen van de juiste managers op de (voor hen) juiste plekken, leiderschapsontwikkeling en het vergroten van het sturend en coachend vermogen van leidinggevenden.
 48. Het doorbreken van een 'klemsituatie' voortvloeiend uit een onuitgewerkt conflict, binnen een afdeling Geo-Informatie bij een gemeente in het westen van het land. Het team opnieuw met elkaar in gesprek gebracht om de onderlinge verhoudingen te verbeteren en het vermogen om zich 'in elkaars wereld te verplaatsen' te vergroten. Aspecten van organisatie en sturing meegenomen ter verankering van de oplossing.
 49. Het coachen van een succesvolle ondernemer op het verder ontwikkelen van 'human skills' om daarmee de sturing van zijn zeer snel groeiende onderneming te verbeteren. Het betreft hier een zeer persoonlijk proces waarin het vergroten van zelfkennis, visievorming en vaardigheidsontwikkeling hand in hand gaan.
 50. Ontwikkelen en verzorgen van een maatwerktraining voor twee managementlagen van een innovatieve sectorspecifieke verzekeringsmaatschappij, als onderdeel van een management-development traject.
 51. Coachen van een aantal nieuw benoemde teammanagers bij een regionale overheidsinstantie, waarbij in een paar gevallen tevens teambegeleiding geboden wordt.
 52. Voorbereiden, regisseren en begeleiden van een teamontwikkelingstraject van het leidinggevenden-team van een top-modezaak in Noord Nederland. Het betreft een tamelijk nieuw samengesteld team, dat wil groeien in gedeeld richtingsgevoel, samenhang en slagvaardigheid.
 53. Faciliteren van het team Kennis - Economie & Ondernemerschap van een regionale overheidsinstantie bij het ordenen van ambities, het stellen van prioriteiten en het zichtbaar maken van de noodzakelijke richting in een gedragen teamplan.
 54. Begeleiden van een regionaal directieteam van een landelijke dienstverlener bij het afbouwen en opheffen van een jarenlang samenzijn/samenwerken in de huidige constellatie, ten gevolge van een ingrijpende organisatiewijziging. Kernwoorden hierin: balans opmaken, wegen & waarderen, uitspreken & opschonen, afscheid nemen en nieuw (individueel) perspectief creëren.
 55. Coaching van een Production Manager uit een Chemie-concern tijdens een fase van heroriëntatie op 'loopbaan en leven', resulterend in een carrière-switch naar het werkveld van 'mens- & loopbaanontwikkeling'. 
 56. Begeleiden van het managementteam van de afdeling Supply Chain Management bij een internationaal opererende industriele onderneming in een proces van teambuilding en strategische heroriëntatie.
 57. Coaching van een senior Accountmanager werkzaam bij een innovatieve aanbieder van HRM-flexdiensten op het hervinden van balans tussen 'werk en privé'.
 58. Ontwerpen en verzorgen van een maatwerktraining 'Effectief Managen' voor 30 teamleiders van een veranderende provinciale organisatie.
 59. Begeleiden van een toonaangevende logistieke dienstverlener bij het vinden en implementeren van de juiste positionering/werking van de HRM-bedrijfsfunctie in de business-unit-structuur.
 60. Medio april 2008 startte een gezelschap van tien directeuren, ondernemers en managers met de negen maanden durende Leiderschapsleergang SCRUM. Zij komen voort uit zeer verschillende organisaties, van multinationals tot eenmansbedrijven. SCRUM biedt een speelveld voor het verder ontwikkelen van persoonlijke leiderschap, waardoor deelnemers beter toegerust zijn voor het vormgeven aan hun organisatieleiderschap. Deze leergang biedt een intensieve maar speelse aanpak om via 'fundamentele lijnen' oude ineffectieve gedragspatronen te vervangen door nieuwe beter passende gedragsstrategieën. Deelnemers maken een persoonlijk zoek-, keuze- & leerproces door, experimenteren met nieuw gedrag en toetsen/beproeven dit in groepsverband én in meerdere werkomgevingen. SCRUM is 'anders', in SCRUM veranderen de deelnemers, en uiteindelijk draagt dit werkelijk bij aan betere organisaties. Klik op SCRUM voor meer informatie.
 61. Een doorbraak-interventie gepleegd in regionaal leidinggevenden-team van een uitkeringsinstantie. De regiomanager en zijn elf (team)managers naar een volgend stadium van teamfunctioneren gecoacht. Nieuw evenwicht in het team gebracht, steunende op de pijlers visie, identiteit, leiderschap, wederzijdse afhankelijk, aanspreekbaarheid, open(er) communicatie, kwaliteiten van de ander de ruimte geven. Een en ander resulterend in slagvaardiger samenwerking, ontspannener werksfeer en betere resultaten.
 62. Het begeleiden, scherpen en richten van een nieuw gevormd directieteam van een veelzijdig familiebedrijf in de sector Transport en Logistiek, in samenhang met een strategische heroriëntatie. Hierop volgde de implementatie (het 'werkend maken') van de gekozen strategie, in nauwe betrokkenheid met de onderliggende managementlagen.
 63. Het begeleiden van een directeur-eigenaar van een MKB-bedrijf (Technisch-facilitaire dienstverlening) bij zijn persoonlijke ‘zoek- & keuzeproces’ met betrekking tot marktontwikkeling en organisatie-inrichting. Ondersteuning bieden bij strategie-ontwikkeling, schrijven businessplan en begeleiden turn-around.
 64. Bemiddelen in en oplossen van een conflictsituatie in een bedrijf waar medewerkers met elkaar overhoop lagen ten gevolge van (beschuldiging/ontkenning van) fysiek geweld. Tevens een aanzet gegeven om de managementstijl van de leidinggevenden aan te passen om herhaling te voorkomen.
 65. Het coachen van een Helpdeskteam van een Apothekers-kenniscentrum op verbetering van hun dienstverlening. Aan deze verbeterslag lag een onderzoek naar verwachtingen (extern en intern) ten grondslag.
 66. Regisseren, ontwerpen en uitvoeren van een integraal organisatie-onderzoek & ontwikkelingstraject bij een toonaangevende regionale Welzijns-instelling. Kernwoorden: heroriëntatie op de balans tussen 'Bestaansrecht en Bestaanskracht', inspelen op nieuwe wetgeving, strategische koersbepaling, verbeteren organisatiesturing, herzien organisatie-inrichting en herstellen van de 'top down - bottom up' dynamiek.
 67. Coachen van de commercieel manager van een landelijk bekende financiële dienstverlener in de automotive-branche. Kernthema's: hervinden van persoonlijke kracht & de bijbehorende plaats/rol in een uiterst dynamische onderneming temidden van een sterk veranderend in- & extern krachtenveld.
 68. Succesvol ontwikkelen, starten en uitwerken van de bijzondere leiderschapsleergang SCRUM. De eerste groep Noord Nederlandse leidinggevenden heeft in maart 2007 het speelveld betreden! Lees meer onder SCRUM.
 69. Persoonlijke coaching van een nieuw benoemde wethouder. Kernthema's: creëren van de eigen 'ruimte & plek' in het college van B&W, winnen aan stevigheid in het politiek-organisatorische krachtenveld, ontwikkelen van de eigen bewustheid in deze 'publieke rol' en het verder verfijnen van strategieën in communicatie en onderhandelingen.
 70. Het begeleiden van het management van een Research & Development – afdeling (100 hooggekwalificeerde bèta-medewerkers) in een internationale hightech onderneming. De begeleiding heeft als doel de effectiviteit van strategievorming én (de doorvertaling naar de) dagelijkse aansturing aanzienlijk te vergroten. Daarnaast begeleidt NeXtReality de echelons daaronder om tot slimmer werken en betere hantering van de dagelijkse werklast te komen.
 71. Adviseren, coachen en bemiddelen bij een vastgelopen ‘bedrijfsopvolging’ in de top van een kennisintensief MKB-bedrijf. Na het doorbreken van de impasse wordt de verdere integrale bedrijfsontwikkeling op strategisch, tactisch en operationeel niveau opgepakt.
 72. Conflictbemiddeling in de 'politieke geleding' van een gemeente. Poging tot het opnieuw 'on speaking terms' brengen met elkaar van de burgemeester, de fractievoorzitters, de gemeenteraad (en in de uitwerking daarvan met) de wethouders, de griffier en de top van de ambtelijke organisatie. Na vastlopen van deze poging is de kwestie overgenomen door de CdK (Commissaris der Koningin) van betreffende provincie.
 73. Interventie in de top van een industriële onderneming tegen het einde van een moeizaam verlopende bedrijfsovername. Kernwoorden: correctie op leiderschap, neuzen richten in het managementteam, verhogen slagkracht in/tussen de drie management-niveau's, contact herstellen/verbeteren tussen de werkvloer en het management.
 74. Coachen van een basisschool directeur van kleine plattelands-gemeenschap. Kernwoorden: behoud van het bestaansrecht van de school, zuiver maken van de afspraken met het bovenschools-management, combineren van leidinggevende en lesgevende taken, ontwikkeling van het leerkrachten-team.
 75. Regisseren en begeleiden van een personeelsdag van een jonge, succesvolle en zeer snel groeiende onderneming in de markt van Facility Services.
  Kernwoorden: overall programmering van fun-activiteiten 's ochtends en de (inhoudelijke) interactieve dialoog 's middags over het thema 'werkbeleving' binnen het domein 'mensen-markt-mogelijkheden'.
 76. Coachen van een teamleider 'leerlingzaken' bij een intergemeentelijk samenwerkingsverband. Kernwoorden: ondersteunen van het 'zoek- & keuzeproces' ten behoeve van het (her)vinden van de balans tussen inhoudelijke taken en sturingstaken, ontwikkelen persoonlijk leiderschap.
 77. Begeleiden van het managementteam van het Instituut Sociaal Raadslieden in een G4-gemeente. Kernwoorden: cultuuromslag in het kader van de inrichting van het brede Ondersteuningsloket ten gevolge van de wet WMO, leiderschaps- en teamontwikkeling, positionering en stijlontwikkeling teamleiders, versterken operationele slagkracht.
 78. Het begeleiden van twee teams Maatschappelijk Werkers naar een nieuw ‘teamperspectief en verbeterde samenwerking’ na het oplossen van een leiderschapscrisis.
 79. Het doen van onderzoek naar revitalisering van twee bulkgoed-terminals in de Europoort en het adviseren & begeleiden van het Managementteam van deze internationale onderneming bij het versnellen van dit proces.
 80. Het opzetten (en deels zelf uitvoeren) van een grootschalig onderzoek naar integrale commerciële performance van een (regiovestiging van een) landelijk werkende onderneming in de sector Installatietechniek. Het begeleiden van deze vestiging bij het opnieuw formuleren van de strategische commerciële koers.
 81. Het ondersteunen van een dienstverlenende organisatie bij de reorganisatie en revitalisering van het team ‘financiële administratie’.
 82. Ontwerpen en verzorgen van een intensief trainingstraject voor een twintigtal teamleiders bij een toonaangevend industrieel bedrijf uit het segment ‘Apparatenbouw & RVS-installaties’. Kernwoorden hierin zijn ‘komen tot de juiste identificatie met de eigen rol’ en ‘het verbeteren van leidinggevende & organiserende kwaliteiten’. Het betreft hier een zeer praktijkgerichte training, die precies op maat gemaakt is voor de doelgroep. Voorts wordt er in nauwe afstemming met het management gewerkt aan zorgvuldige inbedding van de leerresultaten in de bedrijfsprocessen en aan borging van de opbrengsten van deze training.
 83. Het coachen op persoonlijke groei en positionering van de Manager Strategic Development bij een dienstverlener in de sector Havenbedrijven.
 84. Het begeleiden van een werkbijeenkomst over het thema organisatiecultuur van 30 docenten en ‘flankerend personeel’ van de afdeling Educatie en Communicatie van een hogeschool.
 85. Het verzorgen van maatwerktraining en begeleiding om ‘interne coaches’, veelal (top)managers, te prepareren op deze extra rol bij een groot bedrijf in de sector Afvalverwerking & Recycling.
 86. Het ontwerpen en geven van maatwerktrainingen Projectmatig Samenwerken aan achttien (aankomende) projectleiders binnen een bureau in de sector Technische Dienstverlening
 87. Het voorbereiden en begeleiden van twee werkbijeenkomsten met 15 bestuursleden van een brancheorganisatie om te komen tot strategievorming en beleidsvernieuwing. Tevens het proces van Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming (BOB) binnen dit comité gestroomlijnd
 88. Het coachen op ‘effectief leiderschap’ van een rayonmanager uit de sector dagbladen & uitgeverijen. Kernwoorden: werken aan een evenwichtiger stijl (taak én mensgericht) en klaarheid brengen in een vertroebelde teamsamenwerking
 89. Het coachen van drie leidinggevenden bij een Kennisinstituut / Service- & Beheerorganisatie op het grensvlak van de overheid en particulier ondernemerschap. Een Businessunit Manager, een Financial Controller en een Facility Services Manager worden gecoacht naar een hoger niveau van persoonlijk- en professioneel leiderschap.
 90. Het regio-MT Noord Nederland van een landelijke dienstverlener over een periode van enige jaren ‘fris gehouden’ tijdens reorganisaties, door in vijf meerdaagse sessies op de aspecten teambuilding & strategie te ondersteunen. Kernthema’s: ‘buiten en binnen’, ‘persoonlijk en collectief’, ‘nationaal en regionaal’, ‘top-down en bottom-up’, ‘opbouwen, verbouwen & afbouwen’, ‘blikverruiming en consolideren’ en ‘groeien in wederzijdse afhankelijkheid’.
 91. Training Effectief Werken verzorgd voor twaalf ‘sleutelfiguren’ bij de grootste verspreider van ongeadresseerd drukwerk en huis-aan-huis bladen in Nederland. Deze praktijkgerichte training leverde veel direct toepasbare resultaten op voor de deelnemers en de regionale organisatie.
 92. Individuele coaching van een regiodirecteur, tijdens een fase van inkrimping, bij een toonaangevende organisatie in de branche van personeelsdiensten & flexarbeid;
 93. Begeleiding van een twaalfkoppig team van afdelingshoofden en hun management binnen een Dienst Klinische Zorg in een regionaal ziekenhuis. Kernwoorden: processen van onderlinge communicatie & samenwerking stimuleren, het leiderschap duidelijker positioneren, teamontwikkeling, randvoorwaarden voor beleidsontwikkeling creëren;
 94. Verzorgen van maatwerktrainingen in ‘communicatieve en commerciële vaardigheden’ bij een specialistische dienstverlener uit het MKB;
 95. Begeleiding van het managementteam van een chemisch bedrijf bij het scherp stellen van hun meerjarenvisie en het ondersteunen van de implementatie van deze visie. Tevens persoonlijke coaching van de manager Production & Maintenance. Kernwoorden: vergroten teameffectiviteit, het slaan van ‘bruggen’ voor betere samenwerking tussen het management en het personeel, creëren van de juiste randvoorwaarden voor ‘gedragen implementatie’ van de visie;
 96. Begeleiding fusieproces bij een nieuw gevormde organisatie in de landlogistiek; Kernwoorden: strategie-ontwikkeling, begeleiding directieteam, doorbreken leiderschapscrisis, individuele coaching directieleden, organisatie(her)ontwerp;
 97. Verzorgen trainingen Projectmatig Werken en Persoonlijk Effectiviteit bij een grote gemeente. Tevens een aantal strategiedagen begeleid, advisering en coaching van een tweetal richtinggevers (juridisch en algemeen) verzorgt;
 98. Persoonlijke coaching van een teamleider, op verbetering van intermenselijke- & leidinggevende vaardigheden, bij een onderneming in een ‘high-tech & high-value’ omgeving.
 99. Reorganisatiebegeleiding, inleidende fase, bij een middelgroot ingenieursbureau; Kernwoorden: begeleiding managementteam, doorlichten bedrijfsprocessen, faciliteren proces van strategische koersbepaling, doorbreken leiderschapscrisis, begeleiden grootschalige personeelsbijeenkomsten, crisis-interventies in de communicatie en samenwerking;
 100. Individuele coaching van een richtinggever (controlling) bij een ministerie;
 101. Ontwerp, regie, projectleiding en deels het uitvoeren van een organisatiebreed ontwikkelingsprogramma bij een landelijk werkende technische dienstverlener; Kernwoorden: coaching van het managementteam, ontwerpen van veranderings- & implementatieprocessen, faciliteren grootschalige meerdaagse sessies ter ontwikkeling, toetsing en implementatie;
 102. Individuele coaching van een (nieuw benoemde) commerciële richtinggever bij een toeleverancier aan de transport & distributiesector. Tevens faciliteren bij diens proces van positionering in de organisatie en visieontwikkeling;
 103. Verzorgen advies, training en coaching bij een branche- & helpdeskorganisatie in de farmaceutische sector;
 104. Begeleiding van een reorganisatie van de frontoffice bij een gemeente; Kernwoorden: procesontwerp en verbetering, communicatie & samenwerking, individuele coaching, aanbieden ontwikkelingsworkshops, interimmanagement;
 105. Coachen van een tweetal nieuw te benoemen/benoemde richtinggevers (disciplines HRM en KAM) bij een industrieel bedrijf; Tevens begeleiding bij (planvorming t.b.v.) herpositionering van betreffende afdelingen/activiteiten;
 106. Beleiding van tweetal managementteams en coaching van drie commerciële richtinggevers (verkoop en relatiemanagement) in de informatiesector;

Vanzelfsprekend stellen wij ook uw initiatief tot contact met NeXtReality erg op prijs.