De grondslag

De mensen van NeXtReality kijken en werken vanuit de hieronder beschreven filosofie.

Organisaties, bedrijven en instellingen, scheppen voortdurend hun eigen werkelijkheid. Mensen, wat in wezen ook organisaties zijn, doen dit eveneens. Zo'n werkelijkheid is niks meer en ook niks minder dan een eigen (collectieve) 'logisch kloppende' mentale constructie die betrekking heeft op het verleden, het heden en de toekomst.

Het scheppen van deze onderscheidende eigen werkelijkheid gebeurt of uit overwegend externe invloeden of juist vanuit sterke motieven van binnenuit (we spreken van de allocatie van de zogenaamde 'plaats van sturing'). Iedereen heeft er op zijn/haar eigen wijze mee te maken. Zo'n eigen werkelijkheid biedt kader en houvast. Het verklaart en het geeft richting aan denken, oordelen, kiezen en handelen. Je 'gelooft' het of niet….

Een eigen werkelijkheid ontstaat meestal grotendeels zonder dat er gerichte aandacht voor of bewuste beleving bij is. De werkelijkheidsconstructie zet zich vast in de persoonlijke normen, waarden, overtuigingen en wordt zichtbaar in karakteristieke gedragspatronen. En precies dáármee wordt die werkelijkheid ook weer in stand gehouden: 'een karakter, een mentaliteit, een cultuur of een wereldbeeld is gevestigd'.
Een vergelijkbaar proces voltrekt zich in organisaties, waar het tot uitdrukking komt in de collectieve cultuur. Dit wordt o.a. zichtbaar in de organisatiesturing, het waarderen van successen en in een bedrijfseigen manier van omgaan met in- of externe problemen.

Zolang de zelf gecreëerde werkelijkheid nog als een 'goed zittend jasje' aanvoelt, zal er niet zoveel aanleiding zijn deze te wijzigen. Dit wordt anders zodra de prestaties en het welbevinden van organisatie of persoon verslechteren. Op dat moment is er reden om een volgende en beter passende werkelijkheid te creëren. Dán maakt het ook wezenlijk verschil men of de plaats van waaruit de verandering kan worden ingezet, de plaats van sturing, meer aan zichzelf toeschrijft of meer buiten zichzelf legt! Echt veranderen komt vanuit het hart, ontspruit uit het innerlijke systeem en is dus een authentiek groeiproces.

Dáár ligt het zwaartepunt van de visie van NeXtReality. Wij redeneren en handelen sterk vanuit onze overtuiging dat organisaties/mensen beter gaan functioneren als ze bereid zijn de plaats van sturing echt in zichzelf te leggen.
Het gaat hier om het mentale proces van zelf meer (en meer) de regie over het leven willen gaan voeren. Deze 'zelfvernieuwing van binnenuit' begint met het maken keuzes. Authentieke keuzes na gedegen zelfonderzoek. Zélfverantwoordelijkheid nemen is een vitaliserend proces dat maakt dat je wilt instaan voor jezelf en wilt laten zien waar je voor gaat. In het begin zal dit zoek- & keuzeproces lastig zijn, maar naar mate het vordert maakt het krachtig en levert het echte gedragen en bestendige resultaten op.

Uitgaande van deze visie op het leiding nemen over leven en werken, bestaat er altijd, voor iedereen, de mogelijkheid om de eigen volgende werkelijkheid te kiezen en in te richten. Steeds vaker ligt hier een concrete noodzaak aan ten grondslag: de samenleving als geheel en het economische leven in het bijzonder, lijken in toenemende mate te 'moeten' veranderen (complexiteitssprong). Steeds meer en ingrijpender, telkens kort-cyclischer. Blijf dus niet ronddobberen en meedeinen, plant úw vlag daar waar hij hoort!

De werkwijze en diensten van NeXtReality zijn effectief afgestemd op hulp bij verschillende fasen en knelpunten in dit soort ontwikkelingsvragen en groeiprocessen.